Nadar Saraswathi College of Education -

Achievements

S.NoCourseAcademic YearNamePercentage
1B.Ed2005-2006C. Palanivel selvi65.91%
2B.Ed2006-2007R. Priyadharshini66%
3B.Ed2007-2008S. Vijaya Rohini60.42%
4B.Ed2008-2009J. Santha Priya77.92%
5B.Ed2009-2010G. Vijayalakshmi84.6%
6B.Ed2010-2011K. Jamruth Begum84.8%
7B.Ed2011-2012K. Kalaivani86.8
8B.Ed2012-2013P. Abinaya85
9M.Ed2012-2013K. Kalaivani69.71%
10B.Ed2013-2014J. Nisha ponnarsi87.5%
11B.Ed2013-2014R. Kavitha86.1%
12M.Ed2013-2014C. Sumitha70.4%