Nadar Saraswathi College of Education -

Executive Committee

EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS

Mr. P.M.P. Arul Prakasam Mr. A.S.G. Dharmarajan, B.A.
Mr. P.P. Ganesh, B.Sc. Mr. K. Gnanaprakasam
Mr. G.N. Jawahar Mr. M. Kalimuthu, B.A
Mr. P. Kannayiram, Ex. MC Mr. K. K. Sekar
Dr. C. Sermarajan, MBBS., D.L.O. Mr. C. Soundrapandian, B.A.
Mr. K. Vijayakumar, B.Com. Mr.T.Vijayakumar